OOST-PHILA

Koninklijk Verbond van Oost-Vlaamse Postzegelkringen

Voorgeschiedenis

De initiatiefnemers tot het ontstaan van het latere Oost-Phila zijn :

Leo voert in de loop van 1967 besprekingen met Albert Hornick en Julien Jordens. Beiden zijn al jaren nauw betrokken bij het verbond van de postzegelclubs van de stad en de provincie Antwerpen, een verbond dat werd opgericht in 1927. De statuten van deze vereniging, die herzien werden in 1966, zouden kunnen model staan voor het nog op te richten “verbond” in Oost-Vlaanderen.

Uit deze kontakten stelt Leo op 10 december 1967 een rondschrijven op dat hij, na voorlegging aan Robert op 12 december 1967, aan de Oost-Vlaamse postzegelkringen stuurt.

Met dit schrijven, dat door beiden was ondertekend, nodigden zij de Oost-Vlaamse kringen uit om in Gent op 12, 13 of 14 januari 1968 een eerste maal samen te komen. De grondgedachten voor de oprichting van een “Oost-Vlaams postzegelverbond” zijn o.a. :

  1. regelmatige samenkomsten organiseren.
  2. tentoonstellingen plannen.
  3. voordrachten houden.
  4. ruildagen organiseren.
  5. een Nederlandstalig maandblad met filatelistische studies uitgeven.
  6. onderlinge verkopen per schriftelijk bod inrichten.
  7. ruilzendingen voor postzegels en specialverzamelaars uitwerken.

Binnen Philatelia Alosta wordt beslist om Robert Van den Berghe voor te stellen als kandidaat beheerder bij de K.L.B.P. Hierdoor zou voor het eerst een Oost-Vlaamse beheerder zijn intrede doen in de Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen. Om deze kandidatuur nog meer steun te bezorgen schrijft Leo De Clercq, namens de Koninklijke Postzegelvereniging van Het Land van Waas, de voorzitters van de aangesloten postzegelverenigingen van de beide Vlaanderen, evenals verschillende Antwerpse kringen.

Het overlijden van Gaston Trussart en Charles Joncker, maakt dat binnen de K.L.B.P. twee bestuursplaatsen vrij komen. De verkiezingen van 5 mei 1968 maken dat Ilia Braunstein en Robert Van den Berghe verkozen worden in het bestuur van de Koninklijke Landsbond.