OOST-PHILA

Koninklijk Verbond van Oost-Vlaamse Postzegelkringen

Verslagen van de Vergaderingen

Aanwezig:

 • Mark Bottu, voorzitter – Sint-Gabrielsgilde, Themaphila en FISTO
 • Lucien Van Hecke, erevoorzitter
 • Julien Van Damme – Phila-Club Oudenaarde
 • Alain Pierret – SRGT Lucien Herlant
 • Vincent Bracke – Philagent
 • Maurice Devlamynck – Phila Zelzate
 • Willy Vandewiele en Jan Lannoye - Het Bourgondisch Kruis Gent
 • Robert Fack – Sint-Michielsgilde
 • Luc Stassijns – Het Torenhof Buggenhout
 • Marcel Storm – Postzegelcub Het Volk
 • Rudy Neckebroeck – De Reuzen Wetteren
 • Jean-Pierre Verbruggen - Postzegelclub Egmont Zottegem
 • René Noterman – Philatélique Renaix Ronse
 • Robert Sillis – Hamse Filatelieclub
 • Roger Van der Veken – Postzegelkring Sint-Gillis Dendermonde
 • Roland De Swaef – Postzegelkring Leda
 • Marc Van Der Haegen – Postzegelkring Ninove

Verontschuldigd:

 • Donald Decorte – Postzegelvereniging Land van Waas
 • Jean Marquebreuck – Fila Geraardsbergen
 • Eric Wauters – De Beverse Verzamelaars
 • Koenraad Bracke – Themafila Wetteren
 • Danny Van den Reeck – Filatelieclub Evergem
 • Jacques Dragonetti en Jacques Fourneau – Renaix Philatélique Ronse
 • Marc Wulteputte – Lokerse Postzegelkring
 • Theo Van Damme – Fila Zelzate
 • Georges Van Damme – Gentse Filatelis-tenbond

 1. Welkom

  Voorzitter Mark Bottu heet ons welkom in Sporthal Hekers in Zwijnaarde.

  Willy Vande Wiele geeft ons een interessante en gewaardeerde spreekbeurt over de postgeschiedenis van Deinze tot 1914.

  De vergadering neemt een minuut stilte in acht naar aanleiding van het overlijden van Roger Coolen, afgevaardigde van Postzegelkring Dendria en Postzegelkring Schendelbeke en gewezen ruilmeester en bibliothecaris en erebestuurslid van Oost-Phila, die vrij onverwacht is overleden op 28.11.2022. Donald Decorte en Roland De Swaef woonden het afscheid bij en zijn in memoriam wordt gepubliceerd in Oost-Phila Kontakt en op onze website.

 2. Verslag vorige algemene vergadering – 01.10.2022

  Geen opmerkingen – het verslag is goedgekeurd.

 3. Financiën – stand van zaken

  Penningmeester Roland De Swaef deelt de huidige stand van de rekeningen mee. De financiële toestand is solvabel. In Oost-Phila Kontakt verscheen een tweede de oproep om het lidgeld 2023 te betalen; dat blijft 15 € per kring. Roland dringt aan op spoedige betaling, gezien de bijdrage los staat van het aantal leden.

 4. Wedstrijd wisselbeker 2022

  De tentoonstelling en de proclamatie hadden plaats tijdens de postzegelbeurs van de Zeelse Postzegelkring op 20 november 2022. SRGT wint voor de derde maal in vijf jaar de wisselbeker en mag hem dus, conform het reglement, definitief houden. Een nieuwe beker zal worden aangekocht. Individuele winnaar is Jan Lannoye. De volledige uitslag werd gepubliceerd in Oost-Phila Kontakt nr. 335. Er werd ook een prijs overhandigd voor de tweede en derde, Wim Van Hecke en Freddy Haegeman.

 5. Wedstrijd wisselbeker 2023

  Voorgesteld onderwerp is de herdenkingszegel koningin Astrid uit 1985 (OBP nr. 2183). Julien Van Damme stelt het reglement op in overleg met Lucien Van Hecke. Welke kring wil de expo van de inzendingen en de prijsuitreiking op zich nemen naar aanleiding van een tentoonstelling, beurs of ruildag? Ze wachten daarop om het reglement te publiceren.

 6. Ruildienst

  De clubs van Welle en Zele haken af bij de ruildienst bij gebrek aan lokale ruilmeester, een probleem dat zich steeds vaker voordoet. Een 800-tal boekjes zullen zo uit omloop worden genomen.

  De vraag wordt gesteld of we de uitwisseling van ruilboekjes kunnen uitbreiden naar andere provincies, wat het ruilverkeer een nieuwe boost zou geven. Dat vergt wel heel wat extra werk en enige overkoepelende organisatie en het is niet evident om telkens vrijwilligers te vinden die deze verantwoordelijkheid willen nemen. Het voorstel is evenwel het overwegen waard.

 7. Kalender vergaderingen 2023

  Om diverse redenen (beperkt aantal aanwezigen, stijging van de gemiddelde leeftijd, afstanden met dure brandstof, …) heeft het bestuur overwogen om het aantal vaste vergaderingen voortaan te beperken tot drie bestuurs- en drie algemene vergaderingen per jaar. Dit idee wordt hier voorgelegd aan de algemene vergadering en uit de talrijke reacties blijkt een grote consensus om dit voorstel bij te treden. Het bestuur zal tijdens zijn vergadering op 12.01.2023 de kalender voor 2023 vastleggen.

  Het stramien van de algemene vergadering blijft in principe hetzelfde: eerst KLBP Oost-Vlaanderen, vervolgens een spreekbeurt en dan Oost-Phila, al kunnen die om praktische reden wel worden gewisseld.

  Artikels 11 en 15 van de statuten zullen worden aangepast, weliswaar met behoud van de mogelijkheid tot het vergaderen naargelang de noodwendigheden of op schriftelijke vraag zoals in de statuten is voorzien.

 8. Oost-Phila Kontakt

  Een vervolg op het artikel over airgraph is voorzien en andere bijdragen zijn uiteraard steeds welkom. Deadline voor nr. 336 is 31.01.2023.

  Voortaan zal ons tijdschrift drie maal per jaar verschijnen, conform het aantal vaste algemene vergaderingen. Jan Lannoye heeft dat gecheckt bij bpost en daar blijkt geen bezwaar te zijn wat de reguliere verzending betreft. Jan regelt, als verantwoordelijke uitgever, de aanpassing van het contract.

 9. Varia

  Lucien Van Hecke licht de nieuwe tarieven van bpost toe, die ingaan op 01.01.2023.

  Jean-Pierre Verbruggen geeft nadere uitleg over een nieuw fenomeen: de crypto-postzegels – heeft bpost ook plannen in die zin (na te vragen)? Een interessant onderwerp voor een bijdrage in Oost-Phila Kontakt.

Volgende algemene vergadering : zaterdag 11 februari 2023

Verslag : Marc Van Der Haegen, secretaris

Aanwezig:

 • Mark Bottu, voorzitter – Sint-Gabrielsgilde en Themaphila
 • Lucien Van Hecke, erevoorzitter
 • Julien Van Damme – Phila-Club Oudenaarde
 • Jacques Dragonetti en Jacques Fourneau – Renaix Philatélique Ronse
 • Roger Coolen – Postzegelkring Dendria en Postzegelkring Schendelbeke
 • Alain Pierret – SRGT en FISTO
 • Rik De Baets – De Drie Sleutels Zwijnaarde
 • Marc Wulteputte – Lokerse Postzegelkring
 • Willy Vervaet – Philagent
 • Theo Van Damme en Maurice Devlamynck– Phila Zelzate
 • Robert Sillis – Hamse Filatelieclub
 • Willy Vandewiele - KVBP Het Bourgondisch Kruis Gent
 • Alexander Goeminne – Aerofil
 • Robert Fack – Sint-Michielsgilde
 • Luc Stassijns – Het Torenhof
 • Roland De Swaef – Postzeglkring Leda
 • Marc Van Der Haegen – Postzegelkring Ninove

Verontschuldigd:

 • Donald Decorte – Postzegelvereniging Land van Waas
 • Marcel Storm – Postzegelclub Het Volk
 • Rudy Neckebroeck – De Reuzen Wetteren
 • René Noterman – Fila Ronse
 • Jan Lanoye – KVBP Het Bourgondisch Kruis Gent
 • Bart Van Oppens - BFV Cosmos
 • J.P. Verbruggen – Postzegelclub Egmont Zottegem
 • Roger Van der Veken – Postzegelkring Sint-Gillis Dendermonde
 • Jean Marquebreuck – Fila Geraarsbergen
 • Jan Baeyens – Postzegelkring Welle
 • Eric Wauters – De Beverse Verzamelaars
 • Koenraad Bracke – Themafila Wetteren
 • Danny Van den Reeck – Filatelieclub Evergem
 • Georges Van Damme – Gentse Filatelistenbond

 1. Welkom

  Voorzitter Mark Bottu heet ons welkom in Sporthal Hekers in Zwijnaarde.

 2. Verslag vorige algemene vergadering – 18.06.2022

  Geen opmerkingen – het verslag is goedgekeurd.

 3. Financiën – stand van zaken

  Penningmeester Roland De Swaef heeft de huidige stand van de rekeningen meegedeeld. De financiële toestand is gezond. De hoogste kosten zijn de druk en de verzending van Oost-Phila Kontakt en de website.

  In Oost-Phila Kontakt verscheen alvast de oproep om het lidgeld 2023 te betalen; dat blijft 15 € per kring.

 4. Wedstrijd wisselbeker 2022

  Momenteel heeft slechts 1 kring haar deelname ingestuurd; Julien Van Damme doet een laatste oproep om de inzendingen aan hem te bezorgen.

  De jury is als volgt samengesteld: de voorzitter en de ondervoorzitter van Oost-Phila en een jurylid aangeduid door de kring die de inzendingen tentoonstelt. Mark Bottu zal de jury samenroepen.

  De tentoonstelling en de proclamatie hebben plaats tijdens de postzegelbeurs van de Zeelse Postzegelkring op 20 november 2022.

 5. Ruildienst

  De ruildienst loopt normaal; momenteel geen problemen. De afrekening van de ruilboekjes is gebeurd. Een 600-tal boekjes die (bijna) leeg waren, werden uit omloop genomen en een 1200-tal zijn nog in omloop. We doen een oproep om nieuwe boekjes in circulatie te brengen.

  Met vragen over de afrekening en over de werking van de ruildienst in ’t algemeen kan men terecht bij ruilmeester Maurice Devlamynck.

 6. Oost-Phila Kontakt

  Nr. 334 is verschenen in september. Rik De Baets meldt dat hij ons tijdschrift niet (meer) ontvangt – na te zien.

 7. Varia

  Alain Pierret geeft ons een interessante en gewaardeerde spreekbeurt over ‘Les vols de Gand 1913’, uit de pionierstijd van de lucht(post)vaart.

Volgende algemene vergadering : zaterdag 10 december 2022 – 14 u

Verslag : Marc Van Der Haegen, secretaris

Aanwezig:

 • Mark Bottu, voorzitter – Sint-Gabrielsgilde en Themaphila
 • Maurice Devlamynck – Phila Zelzate
 • Alain Pierret – SRGT en FISTO
 • Jan Lannoye – KVBP Gent Het Bourgondisch Kruis
 • Jacques Dragonetti en René Noterman – Renaix Philatélique Ronse
 • Roger Van der Veken – Postzegelkring Sint-Gillis Dendermonde
 • Donald Decorte – Postzegelvereniging Het Land van Waas, Marcel Storm – Postzegelclub Het Volk
 • Jean-Pierre Verbruggen – Postzegelclub Egmont
 • Bart Van Oppens – BFV Cosmos
 • Georges Van Damme – Gentse Filatelistenbond
 • Julien Van Damme – Philaclub Oudenaarde
 • Robert Fack – Sint-Michilelsgilde
 • Marc Van Der Haegen – Postzegelkring Ninove

Verontschuldigd:

 • Rik Dessers – Postzegelkring De Stempel Opwijk
 • Roland De Swaef – Postzegelkring Leda
 • Rudy Neckebroeck – Postzegelkring De Reuzen Wetteren
 • Marc Wulteputte – Lokerse Postzegelkring
 • Theo Van Damme – Phila Zelzate
 • Piet Vermeire – KVBP Eeklo
 • Roger Coolen – Postzegelkring Dendria
 • Luc Stassijns – Filateliekring Het Torenhof Buggenhout
 • Ronny Fauconnier – Kulturele Postzegelclub Schendelbeke
 • Vincent Bracke en Willy Vervaet – Philagent
 • Danny Van den Reeck – VTB Filatelieclub Evergem

 1. Welkom

  Voorzitter Mark Bottu heet ons welkom en spreekt namens Oost-Phila een dankwoord uit voor Ivan Van Damme, ontslagnemend voorzitter van KLBP Oost-Vlaanderen; Mark looft de constructieve samenwerking tussen beide Oost-Vlaamse koepelverenigingen, dankzij de gedreven inzet van Ivan.

  Op 9 april 2022 overleed Eric De Graeve, bestuurslid van de Zeelse Postzegelkring en laureaat provinciale verdienste 2018; zijn in memoriam verscheen in Oost-Phila Kontakt nr. 333. De vergadering neemt een ogenblik ingetogen stilte in acht.

  Wegens de hoge temperaturen vandaag wordt de geplande voordracht van Alain Pierret verdaagd naar de volgende algemene vergadering.

 2. Verslag vorige algemene vergadering – 26.03.2022

  Geen opmerkingen – het verslag is goedgekeurd.

 3. Financiën – stand van zaken

  Penningmeester Roland De Swaef heeft de huidige stand van de rekeningen meegedeeld. De financiële toestand is gezond. 47 kringen betaalden hun lidgeld voor 2022.

 4. Wedstrijd wisselbeker 2022

  Het wedstrijdreglement verscheen in Oost-Phila Kontakt nr. 332.

  Momenteel heeft 1 kring haar inzendingen bezorgd – we doen nogmaals een oproep aan alle kringen om deel te nemen, zelfs al heeft een kring geen 5 inzendingen: elke deelname telt voor het individueel klassement. Minstens 3 inzendingen zijn evenwel vereist om in de rangschikking van de kringen mee te dingen naar de wisselbeker.

  De vraag wordt gesteld of ook losse zegels met de vereiste stempel meetellen. Het reglement voorziet echter alleen in poststukken (enveloppe, prentbriefkaart) omdat de staat en de frisheid ervan mee worden geëvalueerd.

  Er wordt op gewezen dat de voorbeeldstempel van Brussel, gepubliceerd bij het wedstrijdreglement, hoogstwaarschijnlijk een valse stempel is.

  De inzendingen dienen uiterlijk op 1 oktober 2022, dag van de algemene vergadering, in het bezit te zijn van filatelistische coördinator Julien Van Damme.

  De jury is als volgt samengesteld: de voorzitter en de ondervoorzitter van Oost-Phila en een jurylid aangeduid door de kring die de inzendingen tentoonstelt.

  De tentoonstelling en de proclamatie hebben plaats tijdens de postzegelbeurs van de Zeelse Postzegelkring op 20 november 2022.

 5. Ruildienst

  Ruilmeester Maurice Devlamynck deelt mee dat het ruilverkeer met de boekjes normaal verloopt.

 6. Oost-Phila Kontakt

  Jan Lannoye dankt Rudy van Ruyskensvelde voor zijn interessante bijdrage over de airgraph-post tijdens de Tweede Wereldoorlog.

  Deadline voor het indienen van artikels en berichten van evenementen als tentoonstellingen en beurzen voor het volgende nummer is 25 augustus 2022.

 7. Varia

  Bezoek aan de bibliotheek van bpost is mogelijk op 11 augustus 2022 van 10 tot 12 en van 13 tot 15 u. Vooraf in te schrijven - dat kan via Jan Lannoye.

Volgende algemene vergadering : zaterdag 1 oktober 2022 – 14 u

Verslag : Marc Van Der Haegen, secretaris

Aanwezig:

 • Mark Bottu, voorzitter – Themafila en Sint Gabriëlsgilde
 • Lucien Van Hecke, erevoorzitter
 • Roger Coolen – Postzegelkring Dendria
 • Maurice Devlamynck – Phila Zelzate
 • Alain Pierret – SRGT Lucien Herlant
 • Jan Lannoye – KVBP Gent Het Bourgondisch Kruis
 • Jacques Dragonetti – Renaix Philatélique Ronse
 • Jacques Fourneau – Renaix Philatélique Ronse
 • Willy Vervaet – Phila Gent
 • Roger Van der Veken – Postzegelkring Sint-Gillis Dendermonde
 • Roland De Swaef – Postzegelkring Leda
 • Donald Decorte – Postzegelvereniging Het Land van Waas
 • Marcel Storm – Postzegelclub Het Volk
 • Jean-Pierre Verbruggen – Postzegelclub Egmont
 • Robert Sillis – Hamse Filatelieclub
 • Rik De Baets – Postzegelkring De Drie Sleutels
 • Marc Van Der Haegen – Postzegelkring Ninove

Verontschuldigd:

 • Bart Van Oppens – BFV Cosmos
 • Rik Dessers – Postzegelkring De Stempel Opwijk
 • Koenraad Bracke – Themafila Wetteren
 • Jan Baeyens – Postzegelkring Welle
 • Julien Van Damme – Philaclub Oudenaarde
 • Willy Van De Wiele – KVBP Gent Het Bourgondisch Kruis
 • Rudy Neckebroeck – De Reuzen Wetteren
 • Marc Wulteputte – Lokerse Postzegelkring
 • Georges Van Damme – Gentse Filatelistenbond
 • Theo Van Damme – Phila Zelzate

 1. Welkom

  Voorzitter Mark Bottu heet ons welkom en spreekt namens Oost-Phila een dankwoord uit voor Ivan Van Damme, ontslagnemend voorzitter van KLBP Oost-Vlaanderen; Mark looft de constructieve samenwerking tussen beide Oost-Vlaamse koepelverenigingen, dankzij de gedreven inzet van Ivan.

  Op 3 november 2021 overleed Oswald De Meyer, voorzitter van FISTO vzw en erevoorzitter van Phila Gent; zijn in memoriam verscheen in Oost-Phila Kontakt nr. 332.

 2. Verslag vorige algemene vergadering – 25.09.2021

  Geen opmerkingen ontvangen – het verslag is goedgekeurd.

 3. Verslag van de toezichthouders op de rekeningen

  Alain Pierret en Roger der Veken hebben de boekhouding van 2021 grondig nagezien. Zij verklaren dat die stipt is bijgehouden, feliciteren de penningmeester voor het geleverde werk en adviseren de algemene vergadering om de jaarrekening en de balans goed te keuren.

  De algemene vergadering dankt de toezichthouders en bevestigt hen in hun functie voor het boekjaar 2022.

 4. Financieel verslag

  Penningmeester Roland De Swaef brengt verslag uit over het boekjaar 2021 en licht de jaarrekening en de balans toe. Het grootboek en alle bijhorende facturen en documenten zijn ter inzage.

  De algemene vergadering dankt de penningmeester, keurt de jaarrekening en de balans goed en verleent kwijting aan de penningmeester voor het boekjaar 2021.

  Roland licht ook de huidige stand van zaken toe van de universele rekening en de spaarrekening. Alle aangesloten kringen betaalden al hun lidgeld voor 2022.

 5. Wedstrijd wisselbeker

  Erevoorzitter Lucien Van Hecke licht het wedstrijdreglement toe dat verscheen in Oost-Phila Kontakt nr. 332.

  De inzendingen dienen uiterlijk op 1 oktober 2022, dag van de algemene vergadering, in het bezit te zijn van filatelistische coördinator Julien Van Damme. De tentoonstelling en de proclamatie hebben plaats tijdens de postzegelbeurs van de Zeelse Postzegelkring op 20 november 2022.

 6. Ruildienst

  Ruilmeester Maurice Devlamynck deelt mee dat het ruilverkeer met de boekjes opnieuw normaal verloopt.

  De vraag wordt gesteld wanneer de boekjes worden afgerekend met de indieners; sommige boekje zouden al jaren circuleren zonder uitkering van de opbrengst. Maurice bevestigt dat in regel door hem jaarlijks wordt afgerekend in juli. Concrete twijfelgevallen mogen rechtstreeks aan hem worden gemeld.

 7. Oost-Phila Kontakt

  Eindredacteur Jan Lannoye wijst 31 mei 2022 aan als einddatum voor het indienen van berichten van evenementen als tentoonstellingen en beurzen voor het nummer van juni. Hij doet ook een warme oproep aan iedereen om artikels te schrijven voor ons verbondsblad.

 8. Varia

  Er wordt nog van gedachten gewisseld over de frankeergeldigheid van de Belgische postzegels uitgegeven sinds 1960 en met waarde-aanduiding in frank (geldig tot eind 2028) en euro (onbepaald geldig). Dit zal wel de meeste van onze leden interesseren – een aangewezen onderwerp voor de volgende Oost-Phila Kontakt?

Volgende algemene vergadering : zaterdag 18 juni 2022 – 14 u

Verslag : Marc Van Der Haegen, secretaris

Aanwezig

 • Mark Bottu, voorzitter – Themafila en Sint Gabriëlsgilde
 • Lucien Van Hecke, erevoorzitter
 • Roger Coolen – Postzegelkring Dendria
 • Theo Van Damme – Phila Zelzate
 • Maurice Devlamynck – Phila Zelzate
 • Alain Pierret – SRGT Lucien Herlant
 • Willy Vande Wiele – KVBP Gent Het Bourgondisch Kruis
 • Jan Lannoye – KVBP Gent Het Bourgondisch Kruis
 • Marc Wulteputte – Lokerse Postzegelkring
 • Oswald Demeyer – FISTO vzw
 • Jacques Dragonetti – Renaix Philatélique Ronse
 • Willy Vervaet – Phila Gent
 • Georges Van Damme – Gentse Filatelistenbond vzw
 • Roger Van der Veken – Postzegelkring Sint-Gillis Dendermonde
 • Julien Van Damme – Phila-Club Oudenaarde
 • Rudy Neckebroeck – Postzegelkring De Reuzen Wetteren
 • Bart Van Oppens – BFV Cosmos
 • Roland De Swaef – Postzegelkring Leda
 • Donald Decorte – Postzegelclub Het Volk en Postzegelvereniging Het Land van Waas
 • Hans Scheerlinck – Postzegelkring Ninove
 • Marc Van Der Haegen – Postzegelkring Ninove
 • Gast: Ivan Van Damme, voorzitter KLBP nationaal en KLBP Oost-Vlaanderen

Verontschuldigd

 • Jacqueline Bekaert – BFV Cosmos
 • Rik Dessers – Postzegelkring De Stempel Opwijk
 • Jean Marquebreuck – Filatelieclub Geraardsbergen
 • Koenraad Bracke – Themafila Wetteren
 • Danny Van den Reeck - VTB Filatelieclub Evergem
 • Robert Sillis – Hamse Filatelieclub
 • Jan Baeyens – Postzegelkring Welle
 1. Welkom

  Voorzitter Mark Bottu heet ons welkom bij zijn eerste algemene vergadering als voorzitter die normaal kan doorgaan sinds het begin van de coronapandemie.

  De voorbije maanden overleden Willy De Doncker (16 maart), Julien Sergeant (6 mei), Dr. Paul De Dobbeleer (6 augustus) en Leon Dewinter (12 augustus). De voorzitter herinnert aan de verdiensten van deze notoire filatelisten en gewezen bestuursleden. De vergadering neemt een minuut stilte in acht. Hun in memoriam werd gepubliceerd in Oost-Phila Kontakt en op onze website.

 2. Verslag vorige algemene vergadering – 15.02.2020

  Geen opmerkingen ontvangen – het verslag is goedgekeurd.

 3. Financieel verslag – lidgeld 2022

  Penningmeester Roland De Swaef licht de stand van zaken toe van de universele rekening en de spaarrekening. De balans, de resultaatrekening, het grootboek en alle bijhorende documenten zijn ter inzage.

  Het lidgeld voor volgend jaar blijft behouden op 15 € per aangesloten kring. De vraag tot betaling werd gepubliceerd in het recentste nummer van Oost-Phila Kontakt en een overschrijvingsformulier was bijgevoegd.

 4. Wedstrijd wisselbeker

  • 2020

   Filatelistisch coördinator Julien Van Damme leest de uitslag van de wedstrijd voor. De wisselbeker wordt uitgereikt aan Alain Pierret voor de winnende kring SRGT Lucien Herlant en de eerste en de tweede laureaat ontvangen hun prijs, resp. Hans Scheerlinck van Postzegelkring Ninove en Ronny Bauwens van Renaix Philatélique Ronse, met felicitaties en applaus.

  • 2021

   Gezien dit ‘coronajaar’ ten einde loopt, wordt de wedstrijd afgelast.

  • 2022

   Voorstel van het bestuur voor de nieuwe wedstrijd: Boudewijn Elström 3,50 frank bruin (OBP nr. 1543 of nr. 1581A). Dit voorstel wordt door de vergadering aanvaard. Lucien Van Hecke werkt in overleg met Julien Van Damme het reglement uit – zij geven alvast enige toelichting zodat het zoeken kan beginnen. Het bestuur rekent op een bijzondere inspanning van de aangesloten kringen voor een behoorlijke deelname.

   Welke kring organiseert volgend jaar een tentoonstelling (of beurs) waarop de inzendingen kunnen worden tentoongesteld? Kandidatuur graag indienen vóór de volgende algemene vergadering, zodat het verloop van de wedstrijd tijdig kan worden gepland.

 5. Ruildienst

  Ruilmeester Maurice Devlamynck deelt mee dat het ruilverkeer met de boekjes terug op gang komt; hij verwacht dat we opnieuw geleidelijk naar een normale toestand gaan.

 6. Oost-Phila Kontakt

  Verantwoordelijke uitgever Jan Lannoye dankt wie de voorbije periode artikels instuurde; meer artikels blijven uiteraard welkom, net als flyers, folders e.d. die tentoonstellingen en beurzen aankondigen, liefst in word of excel, niet in pdf.

 7. Varia

  Noteer alvast in uw agenda:
  • Special Event 50 years BFV Cosmos : zaterdag 27.11.2021
  • Internationale ruilbeurs Phila Zelzate : zaterdag 05.02.2022

Volgende algemene vergadering : zaterdag 18.12.2021 – 14 u

Verslag : Marc Van Der Haegen, secretaris